PROJEKT POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S AKTÉRY TRHU PRÁCE

 

Název projektu: Posilování spolupráce škol s aktéry trhu práce

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.1.26/01.0021

Datum realizace projektu: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2013

ÚČASTNÍCI PROJEKTU

Příjemce finanční podpory: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje se sídlem Olomouc, Rooseveltova 79, zapsané u Krajského úřadu Olomouckého kraje, IČO 75154803.

Do projektu je zapojeno 23 středních odborných škol (žáci, pedagogové, kariéroví poradci):

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240

 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47
 • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30
 • Střední škola železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8
 • Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
 • Střední škola technická a zemědělská, Mohelnice, 1. máje 2
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 164
 • Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
 • Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
 • Střední průmyslová škola Hranice
 • Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
 • Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
 • Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
 • Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 • Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
 • Střední škola polygrafická Olomouc, Střední Novosadská 55
 • Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29
 • Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
 • Švehlova střední škola, Prostějov
 • Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov, nám. Edmunda Husserla 1
 • SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, Prostějov, Lidická 4
 • Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk

CÍLE A OBSAH PROJEKTU

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi středními odbornými školami Olomouckého kraje na jedné straně, regionálními podnikatelskými subjekty a veřejností (tj. základními školami a absolventy ZŠ) na straně druhé.

Tato spolupráce bude postavena na třech základních nosných pilířích, a to: prezentační rovina a propojení škol s firmami prostřednictvím webového portálu, praktická výuka žáků na odborných praxích v podnicích a popularizace technických oborů.

Primárním nosným pilířem pro spolupráci bude webový portál, který je určen pro střední odborné školy v Olomouckém kraji, zaměstnavatele (podnikatele z regionů Olomouckého kraje) i širokou veřejnost. Na portále budou moci zaměstnavatelé definovat pro jednotlivé školy své požadavky na kompetence absolventů, zveřejňovat nabízená absolventská pracovní místa.  Školám portál umožní prezentovat své vzdělávací obory, absolventy, jejich specializaci a umožní tak jejich rychlejší a efektivnější zapojení na trhu práce. Spolupráce bude dále rozvíjena na bázi navázání osobních kontaktů a pořádání specializovaných seminářů (kulatých stolů), workshopů a školení, které budou i v budoucnu dále rozvíjet spolupráci mezi zainteresovanými subjekty.

Dalším pilířem projektu je rozvíjení osobní spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti poskytování odborných praxí pro žáky ve firmách. Žáci si zde osvojí pracovní návyky, lépe se naučí orientovat v pracovním prostředí a zvýší se tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projekt  rovněž posiluje aktivity v oblasti kariérového poradenství, bude vytvořena metodika systémů odborných praxí.

Neposledním z nosných pilířů projektu je popularizace technických oborů vytvořením propagačních nástrojů a prvků motivace žáků základních škol ke studiu těchto oborů.

VNITŘNÍ POSTUPY ŘÍZENÍ A ORGANIZACE

Vnitřní organizaci a řízení projektu plní řídící tým a koordinační výbor. 

Výkonné řízení projektu zajišťuje řídící tým ve složení: vedoucí projektu, koordinátor projektu, odborný metodik, finanční manažer a administrátor. Řízení všech aktivit projektu funguje na principu podřízenosti a nadřízenosti, kdy hlavním článkem řízení je vedoucí projektu, kterému jsou podřízeni ostatní členové řídícího i koordinačního týmu.

Další úroveň řízení zajišťuje koordinační výbor složený z vedoucího projektu, koordinátora projektu, odborného metodika a koordinátorů zapojených škol. Je svoláván vedoucím projektu dle potřeby, má kontrolní funkci plnění aktivit projektu a klíčovou koordinační roli. Na zasedáních koordinačního výboru projektu jsou připomínkovány probíhající aktivity, dohlíženo nad plněním obsahu, harmonogramu a finančního plánu projektu.

Každý odborný pracovník odpovídá za svěřenou část projektu. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 

Aktivita 01: Vytvoření podpůrných materiálů, metodik a postupů spolupráce - aktivita je v realizaci

Základním prvkem aktivity je vytvoření metodiky výuky a stanovení postupů spolupráce firem se školou/žáky. Byly definovány možnosti spolupráce a vhodné komunikace. Je nastaven systém praxí/odborného výcviku ve firmách realizovaných v těsné součinnosti s firmami (přímo ve firmách). Odborné praxe žáků ve firmách organizuje dle nastavené metodiky a organizačních pokynů 23 škol zapojených do projektu v období 2. pololetí školního roku 2012/2013.

Dalším výstupem aktivity bude vytvořený webový portál ke komunikaci mezi zapojenými subjekty tj. podniky (zaměstnavatelé) a školami (žáci) a tvoří se učební pomůcky pro podporu technických oborů. V rámci aktivity proběhnou semináře pro realizace praxí i pro podporu technických oborů.

 

Aktivita 02: Pilotní ověření - aktivita bude realizována

Pilotní ověření si klade za cíl nastavené postupy a metodiky ověřit v praxi. V rámci pilotního ověření bude u podniků realizována odborná praxe (odborný výcvik) na cílové skupině minimálně 115 žáků z 23 středních odborných škol Olomouckého kraje, s cílem aktivního pracovního zapojení žáků do procesu reálné praxe u budoucích zaměstnavatelů. Maximální délka praxe je stanovena na 14 dnů.

Spolupráci s firmami rozvíjí i kariéroví poradci, kteří směrují žáky k volbě optimálního povolání s ohledem na jejich schopnosti.

Dialog mezi podniky a žáky/školami bude aktivně rozvíjen prostřednictvím webového portálu a dalších vytvořených prvků včetně setkání u kulatých stolů/workshopů/na seminářích.

 

Aktivita 03: Popularizace technických oborů - aktivita je v realizaci

Úkolem třetí klíčové aktivity je popularizovat technické obory a přilákat nové zájemce ke studiu technických oborů. V měsíci září 2013 si partnerské školy s odbornou pomocí grafika připravovaly návrhy tištěných letáků svých technických oborů pro jejich popularizaci s cílem přilákat k jejich studiu nové žáky. Letáky jsou předávány jak výchovným poradcům základních škol, tak žákům 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodičům. Tuto tištěnou formu popularizace technických oborů, která směřuje přímo na cílovou skupinu absolventů ZŠ v období, kdy se rozhodují pro další studium, vidíme jako jednu z nejefektivnějších.

V dalších etapách projektu budeme realizovat mediální internetovou kampaň pro popularizaci technických oborů prostřednictvím nově vytvořeného portálu a inzertní kampaň v tištěných médiích.

Druhou částí aktivity je tvorba filmových sekvencí na DVD o jednotlivých profesích vyučovaných v SOŠ Olomouckého kraje. Jednotlivé školy si ve spolupráci s firmami připravily scénáře pro natočení spotu o konkrétním oboru včetně spotu o výuce technických oborů ve své škole pro popularizaci oboru a zvýšení zájmu o studium technických oborů.

Tato pro žáky populární a vstřebatelná forma prezentace oborů bude využívána všemi do projektu zapojenými středními odbornými školami v Olomouckém kraji.

 Zpráva o průběhu projektu byla aktualizována v 4/2013
.