Stravování

Školní jídelna připravuje:

 1. obědy pro studenty a zaměstnance:
  • SPŠ a SOU Uničov
  • Gymnázia Uničov
  • SOŠ Uničov
 2. celodenní stravu pro studenty ubytované na domově mládeže
 3. obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti
 4. příprava slavnostních tabulí a rautů k různým příležitostem s možností využití prostor školní jídelny

Ceny stravného:

Studenti 11 – 14 let 29,- Kč/za oběd
Studenti od 15 let 33,- Kč/za oběd
Celodenní strava 91,- Kč/za oběd
Cizí strávníci 15% DPH 67,- Kč/za oběd

 

 

Studentům ubytovaným na domově mládeže se ke stravnému automaticky připočítává platba za ubytování: 800,- Kč/měsíc.

 

Školní jídelna používá k identifikaci strávníků elektronické bezkontaktní čipy. Čip slouží jako průkazný doklad objednané stravy a zvoleného chodu. Upozorňujeme strávníky, že bez čipu nelze oběd odebrat!

Úhrada stravného:

 1. bezhotovostně formou inkasa na základě svolení s inkasem potvrzeného peněžním ústavem
  • Česká spořitelna a. s., sběrný účet č. 0101210461/0800
  • jiný peněžní ústav, účet č. 15234-811/0100
  K tomuto způsobu úhrady stravného je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ji v kanceláři ŠJ.
 2. cizím strávníkům v hotovosti v kanceláři ŠJ denně od 11,30 do 14,00 hodin
 3. fakturací subjektům na základě skutečně odebrané stravy

Objednávání a odhlašování stravy:
Školní jídelna připravuje dva druhy obědů. Strávník má po přihlášení vždy oběd č. 1. Změny chodu obědů, přihlašování a odhlašování stravy si strávníci provádějí sami u objednacího boxu ve školní jídelně, případně telefonicky na č. 585 087 533 nebo prostřednictvím internetu nejpozději do 13,00 hod. na den následující. Přihlášku k registraci na objednávání internetem je možné vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Stravování studentů v době nemoci:
Ze zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 119.
V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka. Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě zahrnovat plné náklady na přípravu stravy.
Při odchodu ze školy je strávník povinen se ze stravování odhlásit, výjimku tvoří studenti maturitních ročníků, kterým je následující den po absolvování maturitní zkoušky automaticky stravování ukončeno.

.