Erasmus+ 2020-2021

Název projektu:    ODBORNÉ ZKUŠENOSTI V BUDAPEŠTI
Program: Erasmus+
Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077391
Termín praxe:  jaro 2021


Obory:  MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL, MECHANIK SEŘIZOVAČ, OBRÁBĚČ KOVŮ, OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE:

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UNIČOV

Školní 164
783 91 Uničov

Česká republika

www.unicprum.cz

Cílem projektu v rámci programu ERASMUS+ je umožnit 20 žákům SPŠ a SOU Uničov ve spolupráci svýznamnými maďarskými firmami  absolvování třítýdenní odborné praxe v těchto podnicích.Praxe žáků v zahraničních firmách přispěje ke zlepšení znalostí a dovedností žáků, zvýšení jejich jazykových kompetencí a jejich motivace ke studiu jejich odborností a setrvání u těchto profesí i v budoucnosti.Realizace tohoto projektu umožní našim žákům nejen získat zkušenosti a dovednosti, ale i získatcenné materiály (příručky, technické podklady apod.) pro jejich další vzdělávání. Součástí projektu jetaké možnost pro účastníky mobility využívat zdarma prostředí ON-LINE jazykové podpory (OLS), cožpovede ke zvýšení úrovně znalosti angličtiny. Využívání této licence je možné po celou dobu trváníprojektu, to je od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 + další tři měsíce.Všechny zkušenosti a poznatky z projektu využijeme k rozšíření, aktualizaci a zatraktivnění učivaodborných předmětů v rámci ŠVP. Žáci zpracují o průběhu své stáže, výsledcích učení a o poznanýchmaďarských partnerech elektronické prezentace, které budou zveřejněny na našich webovýchstránkách a využity při besedách se spolužáky.Jsme přesvědčeni, že praktická výuka formou mezinárodní stáže povede ke zvýšení prestiže účastníkůstáže a k jejich lepšímu uplatnění se na trhu práce.

JAK JE MOŽNÉ SE NA ZAHRANIČNÍ POBYT PŘIHLÁSIT?

Vybraní studenti budou na stáži reprezentovat naši školu, proto musí vyhovět následujícím kritériím:

1. Motivace – nejdůležitější kritérium – tady bude rozhodovat motivační dopis uchazečů, který má mítnásledující strukturu:

Motivační dopis je součástí přihlášky na stáž v rámci programu Erasmus+. Autor v něm popisujedůvody, proč by se chtěl stáže zúčastnit, a snaží se přesvědčit adresáty, aby vybrali právě jej. Dopisobsahuje všechny formální náležitosti.

Osnova motivačního dopisu:

- představení se (jméno, obor studia)
- proč máte zájem o účast na stáži

- proč byste měli být vybráni na stáž zrovna Vy

- co od stáže očekáváte, jaký bude mít pro Vás stáž přínos (profesně i osobně)

- jakým způsobem očekáváte, že získané dovednosti a znalosti využijete v rámci dalšího studia na naší

  škole a také v rámci dalšího profesního rozvoje
- jak plánujete informace o stáži předat ostatním žákům, učitelům naší školy a široké veřejnosti

- zda jste ochotni se zúčastnit přípravného jazykového kurzu a v jakém rozsahu

- zda jste ochotni prezentovat stáž po jejím ukončení, a jakým způsobem

- nezapomeňte motivační dopis
podepsat, napsat datum, oslovení atd.

2. Jazykové znalosti – ověření progresu podle vstupního a výstupního testu OLS.

3. Odborné znalosti.

4. Studijní výsledky - v úvahu budou brány i dosavadní výsledky studia uchazeče.

Celkem bude vybráno 20 účastníků a 5 náhradníků. Jedním z cílů projektu je také, aby se stážezúčastnili z 50% celkového počtu také žáci, kteří jsou ze sociálně-ekonomicky znevýhodněnéhoprostředí (pocházejí z neúplných rodin, rodin s příjmy pod úrovní životního minima, trpící poruchamiučení).

VEŠKERÉ VÝDAJE ÚČASTNÍKŮ STÁŽE JSOU HRAZENY Z PROSTŘEDKŮ PROJEKTU! CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ VÝŠE GRANTU ČINÍ 43874,00 EUR. VYUŽIJTE JEDINEČNOU ŠANCI, KTERÁ SE PRO VÁS JIŽ NEMUSÍ OPAKOVAT! PŘIPRAVUJTE SVOJE MOTIVAČNÍ DOPISY UŽ NYNÍ. VLASTNÍ VÝBĚR UCHAZEČŮ PROBĚHNE V ZÁŘÍ-ŔÍJNU 2020.

V Uničově 12. 6. 2020

Ing. Pavel Nováček, Ph.D., ředitel školy

Mgr. Zuzana Jančíková, koordinátorka projektu