Stravování

Školní jídelna připravuje:

 1. obědy pro studenty a zaměstnance:
  • SPŠ a SOU Uničov
  • Gymnázia Uničov
  • SOŠ Uničov
 2. celodenní stravu pro studenty ubytované na domově mládeže
 3. obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

Studenti 11 - 14 let 38,- Kč/za oběd
Studenti od 15 let 42,- Kč/za oběd
Celodenní strava 127,- Kč/za den
Cizí strávníci 15% DPH 89,- Kč/za oběd
Cizí strávníci 10% DPH 87,- Kč/za oběd
 

Studentům ubytovaným na domově mládeže se ke stravnému automaticky připočítává platba za ubytování: 1000,- Kč/měsíc.

Školní jídelna používá k identifikaci strávníků elektronické bezkontaktní čipy. Čip slouží jako průkazný doklad objednané stravy a zvoleného chodu. Upozorňujeme strávníky, že bez čipu nelze oběd odebrat!

Úhrada stravného:

 1. bezhotovostně – je nutno zřídit svolení s inkasem potvrzené příslušným peněžním ústavem nebo v internetovém bankovnictví doložené dokladem o svolení s inkasem

       účet č. 15234811/0100

K tomuto způsobu úhrady stravného je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat ji v kanceláři ŠJ.

 1. cizím strávníkům v hotovosti v kanceláři ŠJ denně od 11,30 do 14,00 hodin
 2. fakturací subjektům na základě skutečně odebrané stravy
UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ INKASNÍ PLATBY


Platba za stravné bude nově probíhat každý měsíc zálohově dopředu vždy k 15.dni v měsíci (např. na měsíc září 2022 proběhne inkaso již 15. srpna 2022 ).
Strava odebraná za daný měsíc musí být vždy do konce měsíce i uhrazená.

Objednávání a odhlašování stravy:
Školní jídelna připravuje dva druhy obědů. Strávník má po přihlášení vždy oběd č. 1. Změny chodu obědů, přihlašování a odhlašování stravy si strávníci provádějí sami u objednacího boxu ve školní jídelně, případně telefonicky na č. 585 087 533 nebo prostřednictvím internetu nejpozději do 13,00 hod. na den následující. Přihlášku k registraci na objednávání internetem je možné vyzvednout v kanceláři ŠJ.

Stravování studentů v době nemoci:
Ze zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 119.
V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Za plnění tohoto ustanovení nesou plnou právní odpovědnost rodiče nemocného žáka. Pokud by si rodiče přáli pro nemocné dítě, žáka, studenta v době nemoci či prázdnin stravu odebírat, bude se jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena stravy bude v tomto případě zahrnovat plné náklady na přípravu stravy. 

V době školního volna (prázdnin, ředitelského volna) je strava studentům odhlášena automaticky. Z důvodu jiných akcí pořádaných školou (např. kino, divadlo, exkurze, výlety, praxe, lyžařský výcvik atd.) si strávníci odhlašují obědy sami individuálně.
Při odchodu ze školy je strávník povinen se ze stravování odhlásit, výjimku tvoří studenti maturitních ročníků, kterým je následující den po vykonání maturitní zkoušky automaticky stravování ukončeno

 

.