FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka O školeŠipkaŠkolské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště

Základní informace o činnosti

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Podílí se na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními, spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Konzultace s jednotlivými pracovníky sjednávejte individuálně – viz kontakty níže. Jsme připraveni pomoci Vám i Vašim dětem.

Ředitel školy – Ing. Pavel Nováček, Ph.D. 

tel.: 585 087 536, mail: novacek@unicprum.cz

Zástupkyně ředitele – Ing. Hana Sochová

tel.: 585 002 333, 608 117 727, mail: sochova@unicprum.cz

Zástupce ředitele pro odborný výcvik – Milan Surma

tel.: 777 716 921, mail: surma@unicprum.cz

Výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, garanti práce s nadanými žáky

Mgr. Dagmar Havlíčková (tel.: 585 087 544, mail: havlickova@unicprum.cz)
Mgr. Bohumila Eilewa Sovová (tel.: 585 002 349, mail: sovova@unicprum.cz)

Metodička prevence

Mgr. Lucie Chudá (tel.: 585 002 342, mail: chuda@unicprum.cz)

Konzultace na Školní ulici – kabinet č. 34: liché úterý, sudá středa (9:45-10:05)
Moravském náměstí: lichý pátek – kabinet č. 057, sudé pondělí (9:45-10:00)

Školní psycholog

Mgr. Ivana Čížková (tel.: 720 407 090, mail: cizkova@unicprum.cz), konzultace podle vzájemné domluvy.

Školní psycholog poskytuje samostatnou poradenskou službu, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a s citlivými údaji, které ve své práci získává, zachází v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Garantujeme, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce žáků nebudou poskytovány dalším osobám. Výjimku tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty - buď jednorázově, opakovaně nebo dlouhodobě.

Žáci mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají např. pokud:

K individuální práci s žáky nebo k psychodiagnostice je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, pokud vznikne potřeba dlouhodobější systematické práce s žákem.

informovany_souhlas.doc

Informovaný souhlas s činností školního psychologa

StáhnoutStáhnout

letacek.pdf

Kdy je tu pro mě školní psycholog

StáhnoutStáhnout